Randki,romans,flirt-Randki internetowe
ZAREJESTROWANI W TYM TYGODNIU
56 %

kobiety
44 %

mężczyźni

Wyślij Komentarz    Wróć do Drej92 - Profilu
Anonimowo - 01:30 maj. 11, 2016  [ wiadomość ]
à°—ాà°°ుà°®ీà°°
37; à°œాà°¨్ à°¹ైà°¡్ à°•à°¨ుà°®ూà°°ి à°—ాà°°ిà°¨ి à°¬ొà°²్à°²ోà°œĹ
7; à°¬ాà°¬ా à°7°;3134;à°&à°¨ు#à°•ుij
4;à°Ÿుà°¨్à°¨ాà°°à
¨ుà°•Ĺ—;ంà°Ÿ.. à°®ీ à°…à°¤్తగాà°°
37; ఆరోà°—్à°¯ంà
¤ో à°¹ాà°¯ిà°—ా à°œీà°µింà°šాà°
²à°¨ి à°•ోà°°ుà°•ుంà
°Ÿుà°¨్à°¨ాà°¨ు
.. à°‡ంà°•ా "మనుà°—ుà°¡ుà
ªు".. à°ˆ పదాà°¨్à°¨ి à°šిà°¨్నప్à°
ుà°¡ు à°…ంà°Ÿే à°¦ాà°¦ాà°ªు పదిà°¹ేà°¨ేà°
్à°³ à°•్à°°ిà°¤ం à°®ా à°…à°®్మమ్à°® à°…ంà°Ÿుంà°Ÿే à°µిà°¨్à°¨ాà°¨Ĺ
7;.. మరలా ఇదే.. à°’à°• à°¤ెà°²ుà°—ు పదాà°¨్à°¨ి మరిà°šిà°ªోà°
ీà°•ుంà°¡ా à°šేà°¸ిà°¨ంà°¦Ĺ
7;à°•ు à°¥ాంà°•్à°¸్...

 

FAQ | PRYWATNOŚĆ | KONTAKT | POMOC | SZUKAJ


randka internetowa

Ponad 2 miliony czynnych randkowiczów. Portal randka-romans.pl stał się serwisem randkowym dla użytkowników z całego świata. Śmiało w tej chwili można powiedzieć o naszym serwisie INTERNATIONAL DATING. Codziennie kilkaset nowych rejestracji, codziennie nowe dziewczyny i chłopaki. Nasz serwis zajmuje czołowe miejsca w Norwegi, Holandii, Niemczech, USA.

Najpopularniejsze serwisy randkowe

© 2015 RANDKA-ROMANS.PL